۱۳۸۹ بهمن ۲۷, چهارشنبه

حمله به دانشگاه هنر و بازداشت حداقل ١۰ دانشجو، دانشجونيوز

صبح امروز چهارشنبه نيروهای لباس شخصی و بسيجی به تجمعات دانشجويان در داخل دانشگاه هنر حمله ور شده و اقدام به بازداشت دهها تن کرده اند.

به گزارش دانشجونيوز، از صبح امروز دانشگاه هنر تهران صحنه درگيری های گسترده نيروهای حکومتی با دانشجويان و اساتيد غيرهمسو با دولت بوده و تاکنون حداقل ١۰ دانشجوی دانشگاه هنر بازداشت شده اند.
صبح امروز جمع کثيری از دانشجويان دانشگاه هنر تهران که در جهت حمايت از شهيد صانع ژاله که روز دوشنبه ۲۵ بهمن ماه توسط نيروهای حکومتی هدف گلوله مستقيم قرار گرفت، تجمع کرده و خواستار شناسايی عوامل و دست اندرکاران حکومتی اين حادثه شدند.

بر اساس آنچه از دانشگاه هنر گزارش شده است از ساعت ۸ صبح امروز دانشگاه تحت محاصره نيروهای حکومتی و بسيج قرار گرفت. اين نيروهای سعی داشتند با قرار دادن عکس های جعلی و خود ساخته شهيد صانع ژاله اثبات کنند که وی بسيجی و حامی دولت بوده است.

همچنين نيروهای امنيتی و گارد ويژه نيز هماهنگ با لباس شخصی ها دانشجويان اين دانشگاه را به محاصره در آورده و شعارهايی تحريک آميز بر عليه مهدی کروبی و ميرحسين موسوی سردادند. دانشجويان معترض غيرهمسو با حکومت با بی توجهی به نيروهای لباس شخصی و غيردانشجو و ايستادن در مقابل تالار فارابی اين دانشگاه شروع به تحصن اعتراضی کردند که اين تجمع با هجوم نيروهای دولتی مواجه شد.

بنابر اظهارات دانشجويان دانشگاه هنر به دانشجونيوز تاکنون بازداشت کوروش خان محمدی، حسن فتحی زاده، وحيد نصرتی، عباس صالحی، عبدالله رنجبر، فراز سرابی، امير بی نظير و ٤ تن ديگر از دانشجويان تاييد شده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تماس info.sedayezendani@gmail.com